​ຂະ​ແໜງແຜນ​ການ ແລະ ການ​ເງິນ

1. ວຽກງານແຜນການ-ສະຖິຕິ.
– ຄົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ, ທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ກະຊວງ ປທສ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງພະແນກຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ;
– ຂື້ນແຜນການໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການ ຂອງກະຊວງ ປທສ ແລະແຂວງວຽງຈັນ ວາງອອກ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການພັດທະນາຂະແໝງການ ປະຈຳເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ເພື່ອລາຍງານກະຊວງ ປທສ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ;
– ສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາວຽກງານ ໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອລາຍງານອົງການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ກະຊວງ ປທສ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
– ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
– ສັງລວມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫ້ອງການ ປທສ ປະຈຳເມືອງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງ ປທສ;
– ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງຂອງຕົນ;
– ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນລັດ ຂອງພະແນກໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ;
– ເຜີຍແຜ່ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ 5 ປີ, ແຜນການປະຈຳປີຂອງພະແນກ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບແຜນການ-ສະຖິຕິ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ;
– ສະຫຼຸບ ແລະ ຂື້ນແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໝງຕົນ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
– ປະຕິບັດໝ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.
2. ວຽກງານງົບປະມານ-ການເງິນ.
– ຂື້ນແຜນງົບປະມານ, ດັດແກ້ງົບປະມານ, ຈັດສັນງົບປະມານປົກກະຕິ ແລະ ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຮ່ວງເງິນວິຊາການປະຈຳປີຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ;
– ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
– ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄັງເງິນສົດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ;
– ສະຫຼຸບເງິນສົດເປັນລາຍອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
– ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້;
– ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໝູນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດການເບີກຖອນ ແລະ ໂອນບ້ວງເງິນຕ່າງໆ ຈາກຄັງເງິນງົບປະມານ ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ອະນຸມັດ;
– ຕິດຕາມການມອບພັນທະງົບປະມານຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
– ຕິດຕາມການຂຶ້ນແຜນບັນຊີ ແລະ ຊັບສິນ.
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.