ຂະ​ແໜງບໍ​ລິ​ຫານ, ​ຈ​ັດ​ຕັ້ງ ແລະ​ ກວດ​ກາ

1. ວຽກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ.
– ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ປະ​ຈຳ​ປີ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ ປ​ທ​ສ ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບວຽກ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ພະ​ແນກ, ເປັ​ນ​ໃຈ​ກາງ​ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຂອງ​ຄະ​ນະ​ພະ​ແນກ, ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນກ, ພິ​ທີ​ການ, ຮັ​ບ​ແຂກ​ຂອງ​ພະ​ແນກ, ບັນ​ທ​ຶກ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ບັນ​ທຶກກອງ​ປະ​ຊຸມ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕາ​ປະ​ທັບ​, ວຽກ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ​ຂອງ​ພະ​ແນກ ປ​ທ​ສ ແຂວງວຽງ​ຈັນ.
– ຄຸ້ມຄອງອາຄານສະຖານທີ່, ພາຫະນະ, ຊັບສິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການຂອງພະແນກທີ່ທາງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ກະຊວງ ປທສ ມອບໃຫ້.
– ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໝີຂໍອະນຸມັດຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາປະທັບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ.
– ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກ ປະຈຳເດຶອນ, ງວດ, 6 ເດຶອນ, ປີ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໝ້າຂອງພະແນກ ເພຶ່ອລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ.
– ປະຕິບັດໝ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ
2. ວຽກ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​-ພະ​ນັກ​ງານ.
– ຄົ້ນ​ຄວ້າ​, ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ-ພະ​ນັກ​ງານ, ຊັບ​ຊ້ອນ, ຈັດ​ວາງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້ ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ຈາ.
– ຊ່ວຍຄະນະພັກເກັບກຳສະຖິຕິວຽກພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
– ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ, ຜູ້ທີ່ມີຜົນກງານດີເດັ່ນ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສະເໜີປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກຳທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະກໍລະນີຂອງຜູ້ກະທຳຜິດໜັກ ຫຼື ເບົາ.
– ສະເໜີຂໍອະນຸມັດເຮັດບັດປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນເຂົ້າໃໝ່, ຄອບຄົວພະນັກງານ ແລະ ພະນັກງານບຳນານ.
– ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນປົກກະຕິ ໃຫ້ລັດຖະກອນ, ດັດແກ້ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ສະເໜີເລື່ອນລັດຖະກອນໃໝ່ (95%) ຂຶ້ນເປັນລັດຖະກອນສົມບູນ (100%) ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ.
– ຄຸ້ມຄອງສຳນວນເອກະສານຊີວະປະຫວັດ ແລະ ສະຖິຕິພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ.
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.
3. ​ວຽກ​ງານກວດ​ກາ.
– ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ, ແຜນ​ການ, ມະ​ຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ອົງ​ການກວດ​ກາ​ລັດ​ຂ​ອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ແລະ ກະ​ຊວງ ປ​ທ​ສ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານກວດ​ກາ​ລັດ ຕາມ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.
– ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໜາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ໂດຍປະສານທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
– ກວດກາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໜາຍ, ແຜນການ, ສິດໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜີດຊອບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກການຂອງຕົນ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ປະຈຳເມືອງຕາມສາຍຕັ້ງ.
– ກວດກາການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາສາຂາ ບໍລິສັດວິສາຫະກິດ ທິ່ຢູ້ທ້ອງຖີ້ມຂອງຕົນ.
– ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳຕໍ່ປະຊາຊົນ ທີ່ມາພົວພັນວຽກງານ ປທສ.
– ສະເໜີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາລັດ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຂອງຕົນເພື່ອພິຈະລະນາ ຕົກລົງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ.
– ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາຂອງກະຊວງ ປທສ, ຫົວໜ້າພະແນກ ກວດກາລັດແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຕາມທີ່ໃດ້ກຳກົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໜາຍ.