ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ

​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ​ເລກ​ທີ​ລົງ​ວັນ​ທີ-ເດືອນ-ປີ